Gwarancja

Produkty oferowane  w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta, obowiązującą na terytorium Polski. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu oraz sposobu realizacji gwarancji określone są na karcie gwarancyjnej, wystawionej przez gwaranta (producenta / dystrybutora).

Zasadniczo termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni od chwili przyjęcia towaru przez autoryzowany serwis, którego adres wskazany jest na karcie gwarancyjnej. W szczególnym przypadku Autoryzowany Serwis Producenta może stwierdzić, iż naprawa sprzętu wymaga sporwadzenia części na specjalne zamówienie, co może przedłużyć czas naprawy ( według informacji w karcie gwaranyjnej)

Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu leży zawsze tylko i wyłącznie w gestii gwaranta

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

    wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, która nie została wywołana nieprawidłowym działaniem produktu,
    usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

W przypadku, gdy korzystający z gwarancji zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.
Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.